[: currentTime | date:'mm:ss' :] [: timeLeft | date:'mm:ss' :]

<code>一般用于小段代码。

<pre>用于表示文字在编辑时的状态,比如在编辑器里的状态,所以一般被用于大段代码的展示,因为“所见即所得”。

用和不用<pre>的区别:

__   __  
\ \  / /  
 \ \_/ /__ 
 \  / _ \ 
  | | (_) |
  |_|\___/          \ \ / /
\ _/ /
\ / \ | | () | ||\
/

登录后评论